Vestbjerg Kirkecenter

Historie

Sulsted sogn består af to lokalområder: Sulsted og Vestbjerg. Byen Vestbjerg er en by på vej. Eller en by ved vejen, nemlig Hjørring gamle landevej, der deler Vestbjerg i to, men binder byen sammen med både bro og tunnel. Vestbjerg udgør den sydlige del af Sul- sted sogn – med Hammer Bakker i baghaven så at sige. I 1960-erne begyndte udstyk- ningen til parcelhuse. Og i løbet af ganske få år voksede byen. I 2010 er befolkningstal- let 2.651 – ud af sognets i alt 4.714 indbyggere. Den gamle skole blev for lille, og i perioden 1976 til 1979 blev der bygget en ny skole, Vestbjerg skole. Det stærkt stigende antal elever betød også, at der efterhånden var mange konfirmander, der skulle transporteres til Sulsted for at modtage konfirmandundervisning. Tiden var inde til at tænke på alternative muligheder.

Kirkecenter og konfirmandhus

Allerede i 1975-76 begyndte daværende sognepræst Hans H. Særkjær at holde en månedlig gudstjeneste i én af pavillonerne i den gamle skole. Og i 1978 tog Sulsted sogns menighedsråd ideen om at bygge et ”konfirmand-hus” op. Menighedsrådet kontaktede arkitekt Vibe-Hansen, som kom til at forestå projektet. Efter høringsrunde og forhandlinger med kommunen om placering samt ansøgning om byggetilladelse kunne det første spadestik til byggeriet tages den 15.juni 1981. Undervejs i processen besluttede menighedsrådet, at det, der var brug for, var et kirkecenter med faciliteter til at holde gudstjenester, møder, konfirmandundervisning og andre relevante aktiviteter.

Indvielse af Vestbjerg Kirkecenter

Søndag den 21. marts 1982 forestod daværende biskop Henrik Christiansen indvielsen af kirkecenteret i Vestbjerg ved en festlig gudstjeneste med 120 deltagere. De efterføl- gende år skulle snart vise, at der var brug for Vestbjerg kirkecenter. Både til søndagens gudstjenester såvel som til en lang række aktiviteter for alle aldersgrupper i by og sogn. I mellemtiden blev præstebetjeningen i sognet opgraderet. I februar 1986 blev sognet tildelt en deltids præstestilling, med virke både i Sulsted og i Vodskov sogn. Men fra foråret 1988 blev stillingen fuldtids, således at Sulsted sogn nu havde to præstestillinger. Udviklingen og ændrede strukturer i provstiet har dog senere betydet en reducering i den præstelige betjening.

Nyt kirkerum

Efterhånden blev der for lidt plads til de mange aktiviteter, der har til huse i Vestbjerg kirkecenter. Og i 1999 blev et nyt kirkerum bygget til. Det blev Brøgger Arkitektfirma A/S, der kom til at forestå projektet. Stilren, enkel og smuk står det nye kirkerum nu. Indrettet sådan, at lokalerne kan slås sammen ved at åbne foldedørene. Derved kan man let tilpasse rammerne til de aktuelle arrangementer. Det nye kirkerum blev taget i brug ved en festgudstjeneste søndag den 13. februar 2000, hvor biskop Søren Lodberg Hvas medvirkede.

Ved samme lejlighed afsløredes en flot billedserie i ”glasmosaik”, som 3. klasse/mini- konfirmander har fremstillet sammen med glaskunstnerne Britta Madsen og Søren Gøt- trup, Støvring. Her fortælles historien om Noahs ark.

Orgel, udsmykning og kirkeinventar

Den 11. juni 1989 kunne Vestbjerg Kirkecenter tage et nyt orgel i brug bygget af Marcussen & Søn, med 5 stemmer. Indvielsen skete ved en festgudstjeneste forestået af biskop Henrik Christiansen. Det første kirkeinventar fik man fra en nedlagt kirkesal i Viborg. Alterparti, knæfald, døbefont og prædikestol. Efter nogle års brug fik man kunstneren Sofie Bagger til at give rummet en tiltrængt fornyelse.

Det skete i form af stærke, klare farver, grønt og blåt, på alterbord, knæfald og døbefont. Selve alterudsmykningen kom til at bestå af 9 kvadratiske tavler med hver sit symbol, hentet fra kendte salmevers, med motiver som duen, rosen, aksen og fisken.

Ved indvielsen af Kirkecenteret i sin tid gav Vestbjerg FDF en smuk gave; et Helledie krucifiks. Det hang i man- ge år på en sidevæg. Dette er nu alter- udsmykning i det nye kirkerum.

Det gamle inventar tjente sit formål i godt og vel 25 år. Så besluttede menighedsrådet at få nyt alter, knæfald, døbefont og prædikestol. Det blev firmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S, Århus, der skulle stå for den fornyel- se. Og søndag den 30. november 2009 kunne det nye kirkeinventar tages i brug ved en advents/familiegudstjeneste.

Huset på toppen

Vestbjerg kirkecenter ligger på toppen af Vestbjerg, og er derfor meget synligt. Veje og stier fører tæt forbi. Mange mennesker har deres gang omkring kirkecenteret. Og daglig færdes et stort antal skolebørn på vej til og fra skolen, som ligger i læ ganske nær ved, på nordsiden af bakken. Bor man i Vestbjerg, kan man således ikke undgå at få øje på kir- kecenteret. Men som enhver kan se, der lægger vejen forbi, er der ikke noget klokketårn. Til historien hører dog, at et sådant projekt har været tæt ved at blive realiseret. I 1988 begyndte det daværende menighedsråd arbejdet med godkendelse og projektering. Efter aftale med firmaet Thubalka blev en klokke bestilt og støbt på klokkestøberiet Cornille Havard i Frankrig. Inskriptionen på klokken lyder: ”Vestbjergs klokke toner lydt. Hør din Gud gør alting nyt”. Men klokkestabelprojektet blev imidlertid ikke realiseret, og klokken står nu på "stald” i et rum i velfærdsbygningen bag Sulsted kirke.

Kirkecenter

I 2007 kunne man fejre 25 år jubilæum. I den anledning var der et meget varieret pro- gram gennem en hel uge. Noget for både børn, unge og ældre. Børneteater, gospelkon- cert og spaghetti gudstjeneste. Afslutning på det hele var naturligvis en festguds-tjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Skal der tegnes et billede af hverdagens mange forskel- lige aktiviteter, ser det sådan ud; legestue, baby-salmesang, konfirmand- og mini-kon- firmandundervisning, Åben onsdage og sogneaftener med foredrag eller filmklub. Mødested for Mother Theresas Strikkeklub og i mange år for Vendelbokoret. Desuden mødested for udvalg og råd. Der er gode lokaler til at afholde disse meget forskelligar- tede aktiviteter. Forårscafeen, som er blevet en tradition, samler folk, så rammerne er fyldt til bristepunktet.

Også kirkerummet er fleksibelt. Her er plads til søndagens gudstjeneste i et smukt rum. Og når der er særlige anledninger, familiegudstjenester, fastelavn og ved de store højtider, kan kirkerummet let gøres mere rummeligt. Vestbjerg kirkecenter er som et åbent hus, hvor alle mennesker er velkomne, og her kommer man, som man er. Det er Vor Herre selv, der indbyder, og Han har sat nogle mennesker til at holde styr på rammerne og sørge for, at evangeliets glade budskab kan høres, og at stedet er synligt og nær- værende i en travl, foranderlig verden. Det har Vestbjerg Kirkecenter med de givne ram- mer rigtig gode muligheder for at leve op til. Ved Kirkecenterets 10 års jubilæum lød disse strofer, sat på vers:

”Midt imellem travle hus,
Højt på bakke kirken står.
Falder ej, om vinde suse,
minder os, at tiden går.
Og om end Huset liden er, l
yder hver søndags budskab,
at Gud – Han er også her.”